Planner (3)

€ 8,95 (inclusief 21% BTW)
Aantal

Nóch in nije planner!

Foar eltse dy in notysje, jierdeis fan dy wike, skriuw op wat der eltse dei iten wurd, en fansels 'net ferjitte'.

Formaat : A4

50 siden

Mei 2 boorgatsjes bovenyn, sadatst him ophingje kinst.

LEVERING FANÔF 10 DESIMBER 2018!