Myn skoalfotoboek

€ 13,95 (inclusief 21% BTW)
Het artikel is uitverkocht.

Myn skoalfotoboek. (let op! we ferstjoere healwei maaie!!)

Kinne jimme dat? Wer bewarje no die pasfoto's en klassefoto's? Earst in tiidsje yn de wenkeamer, yn it sicht...

Mar dernei? Wy ha de oplossing! In skoalfotoboek. Leuk foar letter, en moai om te bewarjen.

Wat kin der yn?

- Wa bin ik? Bertedei, namme fan de skoalle.

- Kinst ynfulle welke groep at hy/sy sit. Welk jiertal it is, de namme fan de juf(fen)/master(s), de nammen fan de freonen en freondinnen en kinst ynfulle wat dyn bern dat jier seit wat hy/sy wurde wol. Derûnder kin de pasfoto en op de side dernei kin de klassefoto (oerdwers). (der binne 9 siden fan, sadat at dyn bern al in klas oerdocht die der ek gewoan by kin)

- Der is in oersicht wer alle pasfoto's op in rige stean (leuk om de ferskillen bijinoar te sjen)

- Alle skoalreiskes kinne der yn (+ foto's)

- Efteryn kin de cito-score en it skoaladvys, en nei welke skoalle hy/sy gjit + in foto fan de lêste skoaldei.

(TIP bij de HEMA kinst leuke squere foto's bestelle, lytse foto's, sadat der op 1 side in oantal foto's kinne)

Ôfmjitting fan it boek: 14,5 x 21 sm