Krystpakket 3

€ 39,00 (inclusief 21% BTW)
Aantal

Wolst de oppas, de skjinmakster of wa dan ek betankje foar it ôfrune jier?

Jou it 3 moanne abonnemint fan Gewoon te gek. 3 moanne lang eltse earste tiisdei in pakketsje troch de bus, mei in wearde fan € 15. (kaartsjes, stickers, kadopûtsjes)

Én in kadobon twf € 15,00.

Wy pakke it fansels moai yn!

De beide kaarten kryst der by.

Leuk om te jaan, noch leuker om te krijen!

psssttt kryst selts ek 1 moanne in pakketsje troch de bus op 8 jannewaris 2018!