Kalinder!

€ 13,95 (inclusief 21% BTW)
Het artikel is uitverkocht.

Foarmoanne, Sellemoanne, Foarjiersmoanne, Gersmoanne, Blommemoanne, Simmermoanne, Heamoanne, Rispmoanne, Hjerstmoanne, Wynmoanne, Slachtmoanne & Wintermoanne.

Nea wer in jierdei ferjitte! Mei de kalinder fan Gewoon te gek.

Kinst alle nammen moai op sette.

De kalinder bestiet ut losse A5 blêden die festsitte op in klemboerd. En eltse moanne kinst wikselje.

It boerd kinst delsette of ophingje.

(kalinder is ynklusyf klemboerd)

* eigen untwerp fan Gewoon te gek *